KVKK Aydınlatma Metni

SİSAL ŞANS KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi (“Sisal Şans”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nundan (“KVKK”) kaynaklı aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla bu metni hazırladık.

Aydınlatma metnimiz ile Sisal Şans olarak size ilişkin işlediğimiz kişisel veri kategorilerini, bu kategorilerde yer alan kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi, aktarım gerçekleştirdiğimiz tarafları, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki dayanaklarımızı size şeffaf bir şekilde açıklamayı hedefliyoruz.

  1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetine Konu Kişisel Veriler

Sisal Şans olarak kimlik, iletişim, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem kategorilerinde yer alan kişisel veriler ile çerezleri işliyoruz.

Sisal Şans olarak çerezler vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için https://www.sisalsans.com/ internet adresimizde yer alan Çerez Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz aşağıda yer verdiğimiz amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak ve dayandığımız hukuki dayanaklar çerçevesinde, Sisal Şans tarafından, https://www.sisalsans.com/ üzerinden tamamen otomatik yollarla ve Sisal Şans stüdyosuna geldiğinizde bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla manuel olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Sisal Şans Ziyaretçi Formu, https://www.sisalsans.com/ internet adresimizde kullandığımız sistemler, kullandığımız çerezler, Sisal Şans stüdyosundaki yetkili çalışanlar ve çağrı merkezimiz gibi talep ve şikayetlerinizi ilettiğiniz kanallar üzerinden toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçlarımız ve Hukuki Dayanaklar

Kişisel verileriniz KVKK m.5’e uygun olarak, yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari önlemler alınarak işlenmektedir. Sisal Şans olarak olarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve işleme amacımız ile bağlantılı hukuki dayanaklarımızı aşağıda bulabilirsiniz:

Kişisel Veri İşleme Amacı

Hukuki Dayanak

Milli Piyango ve Sayısal Loto çekilişlerine katılımınızın sağlanması, stüdyo alanına kabulünüzün gerçekleştirilmesi, çekilişlerimizin online ortamlarda yayınlanması

KVKK m. 5/2/c, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Şans oyunlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Türkiye Varlık Fonu ile imzaladığımız sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kişisel veri güvenliğini sağlama amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Çekilişlerimiz kapsamında kamuoyunda güven oluşturulması

KVKK m. 5/2/ç, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Uyuşmazlık durumlarında mahkemeler ve arabulucular nezdinde haklarımızın korunması, gerekli bilgi ve belgelerin sunulması, kamu kurum ve kuruluşlarından bu kapsamda gelen taleplerin cevaplanması

KVKK m. 5/2/e, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Çağrı merkezimiz aracılığı ile talep ve şikayetlerinizin alınması, talep ve şikayetleriniz kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılması, Sisal Şans stüdyolarının fiziki güvenliğinin sağlanması, Sisal Şans politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, Çekilişlerimiz kapsamında kamuoyunda güven oluşturulması

KVKK m. 5/2/f, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amacı ve Aktarım Yapılan Alıcı Grupları

Kişisel verileriniz KVKK m.8’e uygun olarak, yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari önlemler alınarak aktarılmaktadır. Sisal Şans olarak kişisel verilerinizi aktarım amaçlarımızı ve aktarım yapılan alıcı gruplarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kişisel Veri Aktarılma Amacı

Kişisel Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Grupları

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango İdaresi başka olmak üzere faaliyet alanımızı düzenleyen kurum ve kuruluşlara karşı taahhütlerimizin yerine getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi ve belge taleplerin karşılanması, Şans oyunlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile mali suçlar, kara paranın aklanmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hizmetlerimizin sunulmasını sağlamak amacıyla teknik destek alınması, çağrı merkezimiz aracılığı ile ilettiğiniz talep ve şikayetlerinize cevap verilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, https://www.sisalsans.com/ işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması

Tedarikçi

Sisal Şans olarak tabi olduğumuz mevzuatlardan kaynaklı olarak gerçekleştirilen denetim faaliyetleri kapsamında ilgili kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, Türkiye Varlık Fonu ile imzaladığımız sözleşme kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Çekilişlerimiz kapsamında kamuoyunda güven oluşturulması, şans oyunları mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Herkese Açık

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Sisal Şans tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK m.11’den kaynaklı haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı https://www.sisalsans.com/ internet sitemizde yer alan Bilgi Edinme Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilir ve bu formda yer alan iletişim adreslerimize KVKK m. 11’den kaynaklı taleplerinizi iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi

Adres: Sisal Şans Genel Müdürlük, İzzet Paşa Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:162 Çağlayan Kağıthane/İstanbul